LØN OG VILKÅR

Her på siden kan du hente Nordyns lærerkreds lønberegner.  Med lønberegner, kan du let finde ud af om du får den rigtig løn. 

Vi har også samlet de mest almindelig spørgsmål om løn, ferie, barsel og afsked og givet et svar på dem her.

photo-1557425493-6f90ae4659fc

Forstå din lønseddel

De mest almindelige spørgsmål og svar om løn

Du kan være ansat på mange forskellige måder i en kommune. Fælles for alle ansættelserne på nær de timelønnede er, at din løn består af en grundløn eller en anciennitetsløn og en række tillæg, alt efter hvor og hvordan du er ansat, og hvilke opgaver du varetager. 

For at finde frem til din løn, skal du først og fremmest vide, om du er ansat på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning). Derudover skal du som grundlønnet kende dit løntrin. Begge dele står på din lønseddel.

Ud over din grundløn , kan du kan få en række forskellige tillæg, alt efter hvor og hvordan du er ansat.

 • Grundlønstillæg: Ud over dit løntrin kan du få et grundlønstillæg. De to udgør din grundløn eller anciennitetsløn.
 • Funktionstillæg: Du kan få tillæg for de opgaver og funktioner, der er i stillingen. 
 • Kvalifikationstillæg: Du kan få tillæg for dine kvalifikationer. 
 • Nordfynstillæg: Et lokal tillæg alle lærere ansat i nordfynskommune får 

Grundlønstillægget og de grundlæggende funktions- og kvalifikationstillæg aftales centralt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og kan derfor findes i overenskomsten.

Lærer ansat i  Nordfyns kommune får et tillæg der hedder nordfynstillægget. 

Nordfynstillægget er på 14.350 kr. pr år i 00 priser.
– Beløbet gradueres i henhold til beskæftigelsengraden
– Er pensiongivende  

Nordfynstillægget udbetales også til skolekonsulenter og ansatte som er  kombinationsbeskæftiget og gradueres med det timetal pågældende er normeret som konsulent eller lærere

Som kommunalt ansat får du et tillæg på 0,83 % af din pensionsgivende løn. Det kaldes fritvalgstillægget.

Tillægget bliver som udgangspunkt udbetalt hver måned som løn, men du kan også skriftligt bede skolens leder om at få pengene indbetalt til Lærerens Pension. Det skal senest ske den 1. oktober, og ændringen vil så træde i kraft 1. januar året efter.  

Gælder ikke timelønnede.

Der er flere måder, din løn kan stige på:

 • – Når lønsatserne -stiger
 • – Når du som lærer eller børnehaveklasseleder har arbejdet i henholdsvis 4, 8 og 12 år efter endt grunduddannelse
 • – Når der aftales lønstigninger i overenskomsten
 • – Når kredsen aftaler nye lokaltillæg

Nej. Din løn bliver aftalt både centralt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og lokalt mellem kredsen og kommunen.

Centralt er det Forhandlingsfælleskabet og Lærernes Centralorganisation, der forhandler med KL. Forhandlingsfællesskabet aftaler lønsatserne, og Lærernes Centralorganisation aftaler overenskomsten, som fastsætter din grundløn og nogle af dine funktions- og kvalifikationstillæg.

Kredsen kan aftale lokale tillæg som funktions- og kvalifikationstillæg.  Det er også kredsen, der aftaler eventuel resultatløn. Du kan ikke selv aftale tillæg. 

Så prøv vores lønberegner Eller kontakt din TR eller Nordfyns Lærerkreds på 64841905

Forstå den nye ferielov

De mest almindelige spørgsmål og svar om den nye ferielov

1. september 2020 er de nye ferieaftaler og den nye ferielov trådt i kraft. Du optjener 2,08 dages ferie/15,42 ferietimer med løn pr. måned, som du kan afholde med det samme. Du optjener således 5 ugers ferie i løbet af ferieoptjeningsårets 12 måneder.

Samtidig ændres perioderne for optjening og afvikling af ferie. Perioden for optjening af ferie går fra 1. september til 31. august og kaldes ferieåret.

Perioden for afholdelse af ferie udgør ferieåret samt de fire måneder efter ferieårets afslutning. Denne periode på 16 måneder kaldes for ferieafholdelsesperioden og går således fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år.

Til brug for ferien får alle ansatte med løn under ferie også udbetalt en særlig feriegodtgørelse fra arbejdsgiver. Den særlige feriegodtgørelse er ifølge ferieloven på 1 % af lønnen. Men ansatte lærere i kommuner og regioner får yderligere 1,15 % efter ferieaftalerne, således at feriegodtgørelsen sammenlagt bliver 2,15 %. Ansatte i staten får tillagt 0,5 % fra deres ferieaftale, således at feriegodtgørelsen sammenlagt bliver 1,5 %.

Ferietillægget fra ferieloven på 1 % af lønnen udbetales i to rater den 31. maj og den 31. august. Det forhøjede tillæg på 1,15 % for ansatte efter ferieaftalerne i kommuner og regioner udbetales 1. maj. I staten udbetales den særlige feriegodtgørelse enten 2 gange årligt eller samtidig med at den dertil svarende ferie begynder. Særlig feriegodtgørelse, der udbetales 2 gange årligt, forfalder for perioden 1. september til 31. maj til betaling ultimo maj, mens særlig feriegodtgørelse for perioden 1. juni til 31. august forfalder til betaling ultimo august. 

Den 6. ferieuge følger de hidtidige regler. Det betyder, at du fortsat optjener 6. ferieuge i et kalenderår og kan holde ferien fra 1. maj til 30. april året efter.

Er du tvivl omkring din ferie så kontakt din TR eller Nordfyns Lærerkreds på 64841905

Skal du på barsel ?

De mest almindelige spørgsmål og svar omkring barsel


Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Hvis du er ansat i staten, har du ret til orlov med løn i 6 uger før forventet fødsel. 

Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder. Graviditetsundersøgelser i arbejdstiden skal planlægges, så det er til mindst muligt gene.

Som far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) har du ikke ret til lønnet orlov før fødslen.

Som mor har du ret til i 46 ugers orlov efter fødslen, og du har ret til at forlænge din orlov med op til 14 uger. Du har ikke ret til løn eller dagpenge i hele orloven.

 • De første 14 uger efter fødsel: Barselsorlov med løn.

 • De næste 32 uger efter fødsel (forældreorlov): 6 ugers orlov med løn.

 • De sidste 8 eller 14 uger (forlængelse): Ret til fravær, men hverken løn eller dagpenge.
 •  
 • Men husk du kan altid lave en aftale med Nordfyns Lærerkred, så hjælper vi dig med at ligge en plan for barsel for dig.  

Som far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) har du ret til i 34 ugers orlov efter fødslen, og du har ret til at forlænge din orlov med op til 14 uger. Du har ikke ret til løn eller dagpenge i hele orloven.

 • De første 14 uger efter fødsel: To ugers barselsorlov med løn. Orloven kan afholdes i ikke-sammenhængende perioder inden for de første 14 uger efter fødslen. Der skal holdes orlov i hver uge. Der kan således holde orlov med 1 dag om ugen over 10 uger, da der så bliver holdt orlov i hver uge. Men orloven kan ikke holdes med f.eks. 1 dag i den første uge efter fødslen, 1 dag i den 3. uge efter fødslen, 2 dage i den 5 uge efter fødslen osv. Orloven kan heller ikke opdeles, så der f.eks. holdes en uge i forbindelse med fødslen og en uge på et senere tidspunkt inden for de første 14 uger.

 • De næste 32 uger efter fødsel (forældreorlov): 7 ugers orlov med løn. Far/medmor kan holde sin forældreorlov i direkte forlængelse af de to ugers orlov med løn og behøver altså ikke at vente til 32 uger efter fødslen.

 • De sidste 8 eller 14 uger (forlængelse): Ret til fravær, men hverken løn eller dagpenge.

Perioden på 32 uger, der kommer 14 uger efter fødslen, kaldes forældreorloven. Her har begge forældre ret til at tage orlov. Far/medmor kan holde sin forældreorlov i direkte forlængelse af de to første ugers orlov.

I har som forældre ret til i alt 6 ugers løn (ud over de 6 ugers løn til mor og 7 ugers løn til far eller medmor) og 32 ugers dagpenge i løbet af forældreorloven.

I kan dog ikke få løn og dagpenge samtidig, så hver gang I har en uges orlov med løn, mister I retten til en uges orlov med dagpenge. Når I i alt har 19 ugers orlov med løn, har I altså derudover i alt 13 ugers orlov med dagpenge.

Det er op til jer at beslutte, hvordan løn og dagpenge skal fordeles mellem jer, og i hvilke uger en af jer vil have udbetalt løn.

Hvis begge forældre ikke er ansat på samme overenskomst, kan forholdene være anderledes.

Du altid velkommen til at kontakte Nordfyns Lærerkreds før eller efter fødsel. Så kan vi aftale et møde hvor vi hjælper dig med at ligge en barselplan. Din mand må også meget deltage i dette møde 

Hvis du er på barsel uden løn, men med dagpenge, kan du søge om at få nedsat dit kontingent til Danmarks Lærerforening.
Læs om nedsættelse af kontingent

Hvis du er på barsel uden løn eller dagpenge, kan du søge om at blive fritaget for at betale kontingent til Danmarks Lærerforening.
Læs om fritagelse for at betale kontingent

Inden du går på barsel, er det en god ide at læse denne PDF vi har skrevet omkring Barsel
TRYK HER

Afsked og forflyttelse

De mest almindelige spørgsmål og svar omkring afsked

Hvis du ønsker det, kan du sige dit job op. Men spørg kredsen, før du gør det, det er nemlig vigtigt, at du kender konsekvenserne af din opsigelse. Hvis du er tjenestemand, kan tidspunktet for din fratræden være afgørende for, hvor stor pensionen bliver resten af livet. Hvis du vil sige op, fordi du er syg, er det ekstra vigtigt at have kredsen som rådgiver.

Det kan f.eks. være på grund af sygdom, på grund af arbejdsmangel, fordi din chef ikke mener, du er god nok til dit arbejde, eller fordi der er nogle regler, du ikke har overholdt.

Hvis din arbejdsgiver vil fyre dig, er der både frister og procedurer, som skal overholdes. Kontakt Nordfyns Lærerkreds , så snart du føler dit job truet.

Nordfyns Lærerkreds hjælper dig, når truslen hænger over dit hoved. Selv om vi ikke kan forhindre, at du bliver afskediget, kan vi være dig til nytte alligevel.

Hvis din arbejdsgiver er utilfreds med dig, kan det være fordi, arbejdsgiveren mener, du begår tjenesteforseelser. Dvs. at du enten gør noget, du ikke må, eller at du ikke gør noget, du skal.

Det kan skyldes, at arbejdsgiveren skønner, at du gør dit bedste – det er bare ikke godt nok. Du evner eller magter ikke at leve op til de krav, som arbejdsgiveren stiller til dig.

Hvis arbejdsgiveren ikke er tilfreds, kan du blive sagt op. Hvis det ikke handler om tjenesteforseelser eller sygdom, taler man om en diskretionær afskedigelse.

Det betyder en afskedigelse, der hviler på et skøn. Det er som udgangspunkt arbejdsgiverens privilegium at skønne, om en ansat lever op til forventningerne, og hun skal gøre det sagligt. Omvendt skal ansatte beskyttes mod urimelige afskedigelser.

Nordfyns Lærerkreds og Danmarks Lærerforening er altid inde i sager, hvor en arbejdsgiver vil afskedige en ansat. Vi kontakter dig, så snart vi har hørt fra din arbejdsgiver. Hvis du vil i kontakt med os forinden, kan du også altid det.

Mener Norfyns Lærerkreds, at der er grundlag for at gøre indsigelse, kan vi forlange at få en forhandling med din arbejdsgiver. Der er også forskellige muligheder for at forfølge sagen, hvis du i den sidste ende bliver afskediget usagligt. Often vil vi også indrage Danmarks Lærerforening i disse sager 

Som leder eller lærer i folkeskolen er du ansat ved kommunen som helhed. Du er ikke ansat ved en bestemt skole. Det betyder, at du kan flyttes over på en anden skole, uden at du skal ud af dit job.

Du kan skifte skole, enten fordi du selv ønsker det, eller fordi din arbejdsgiver ønsker det.

Du kan selv ansøge om at komme på en anden skole. Skolebestyrelsen på den skole, du vil over på, skal udtale sig til dit ønske. Hvis der er slået en eller flere ledige stillinger op på skolen, kan det være, at skolebestyrelsen lader dig indgå på lige fod med ansøgere udefra.

Det er i den sidste ende kommunalbestyrelsen, som beslutter, om du kan få din ansøgning imødekommet. Kommunalbestyrelsen kan have delegeret beslutningen til forvaltningen eller skolens leder

Den typiske årsag til, at man bliver overflyttet til en anden skole, er, at der er for mange ansatte på den skole, hvor man er i forvejen. I en del kommuner er der aftalt retningslinier for, hvordan den slags forflyttelser besluttes. Spørg den lokale kreds, hvis du er i tvivl.

Der kan også være andre grunde til, at arbejdsgiveren vil flytte dig over på en anden skole. Det kan f.eks. være fordi, det er nødvendigt med nye samarbejdsstrukturer for at få tingene til at fungere.

Kontakt Nordfyns Lærerkreds så hurtigt som muligt, hvis du ser tegn på, at du vil blive forflyttet mod din vilje. Det er ikke sikkert, at Nordfyns Lærerkreds kan forhindre, at du bliver flyttet, men vi kan i det mindste arbejde for, at du bliver ordentligt og fair behandlet.

A20 og den Nordfynske lokal aftale

Forståelsesramme for skolernes planlægning af lærere og børnehave - klasseleders arbejdstid -Den nordfynske arbejdstids-forståelse

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Barsel, hvad skal jeg værer opmærksom på ?

Nordfyn Lærerkreds

Vestergade 3,
særslev
5471 Søndersø

Ring til os

Tlf. 64841905 eller 26134851

E-mail

083@dlf.org